ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ ФЕХТОВКА”  – гр. Пловдив

Управителният съвет на „СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ ФЕХТОВКА”  – гр. Пловдив,  ЕИК 205252904,

кани всички членове на Сдружението на Общо събрание, което ще се проведе на 30.12.2019 г. в седалището на сдружението – гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе “ № 133, от 11 часа, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за превеждане на дейността на Сдружението в съответствие с  новите изискваниа на Закона за физическото възпитание и спорта обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018 г.
  2. Вземане на решение за промяна на наименоването на Сдружението чрез  включване на  думатата „клуб” в него с оглед изискванията на  чл. 14 от Закона за физическото възпитание и спорта обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018 г..
  3. Вземане на решения за промяна на членовете на Управителния съвет на Сдружението чрез освобождаване на двама и  избиране на нови двама членове  с оглед спазване на изискването на чл. 15 от Закона за физическото възпитание и спорта обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018 г.касаещо забраната за свързаност по смисъла на §1 , т.10 от ДР от Закона за физическото възпитание и спорта на лицата в управителния съвет помежду им , както и с  членовете  на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация.
  4. Други организационни въпроси.

При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред един час по-късно, независимо от кворума.

Материалите за събранието се намират в седалището на сдружението.

Настоящата покана  се постави на видно място на мястото за обявления в сградата , по адреса на управление на сдружението на днешна дата  – 15.10.2019г.

15.10.2019г.

Пловдив

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 1.Михаил Георгиев Кузев………………………

ЧЛЕНОВЕ:                2.Мария Георгиева Кузева………………………

                                3. Десислава Райнисова Кузева………………………….

About the Author

By mihail / Administrator on окт. 15, 2019