ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Днес 10.07.2021г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ”, вписано в Агенция по вписвания с ЕИК 205253123, кани всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се състои на 12.08.2021г., в седалището и адреса на сдружението: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе “ № 133 от 12 часа, при следния дневен ред:

– вземане на решение за превеждане на дейността на Сдружението в съответствие с новите изисквания на Закона за физическото възпитание и спорта обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018 г. чрез вземане на решения за промяна на членовете на управителния съвет на Сдружението чрез освобождаване на двама и избиране на нови двама членове, които са членове на сдружението съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, с оглед спазване на изискването на чл. 15 от Закона за физическото възпитание и спорта обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018 г. касаещо забраната за свързаност на лицата в управителния съвет помежду си и с членовете на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация

– промяна на седалището и адреса на управление на сдружението от гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе “ № 133 на гр. Пазарджик, ул.” Панайот Волов”№ 6, ет. 8, ап. 23

– промяна на наименованието на сдружението от „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ ” – гр. Пловдив на „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ – КЛУБ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ” – гр. Пловдив

– други организационни въпроси

При липса на кворум събранието да се проведе същото място и при същия дневен ред един час по-късно, независимо от кворума.

Поканата се постави на мястото за съобщения в сградата на управление на сдружението на адрес гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе “ № 133.

About the Author

By mihail / Administrator on юли 10, 2021